Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DECORTIS.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy decortis.com [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Siedziba Sklepu mieści się we Wrocławiu, ul. Sztabowa 78A-12, 53-310 Wrocław, e-mail: biuro@decortis.com. Operatorem Sklepu jest firma DGBH Group, NIP: PL6931152011, REGON: 390438613. 
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, w zakresie sprzedaży konsumenckiej regulowanej przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 5. Sklep ustala sposób porozumiewania się z klientami za pośrednictwem systemu komunikacyjnego Sklepu oraz poczty elektronicznej w domenie sklepu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i asortymentu oferowanych towarów.
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy są wiążące dla stron.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 4. Sklep wysyła wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia. Klient ma 72 godziny na odesłanie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie zapłaty za zakup w drodze bezpośredniego przelewu bankowego na rachunek Sklepu, przelewu internetowego lub płatności kartą płatniczą realizowanych za pośrednictwem systemu rozliczeniowego eCard lub PayPal. W przypadku płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu eCard, zamówienie zostanie zrealizowane po pozytywnej autoryzacji online. Należność musi znaleźć się na rachunku Sklepu nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
 6. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w terminie do 30 dni roboczych po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 4. W przypadku artykułów wykonywanych, komponowanych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie, okres dostawy jest uzgadniany z nabywcą.
 7. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w następującym po nim dniu roboczym.
 8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 9. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie II niniejszego Regulaminu.

III. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem wydania towaru jest dokonanie płatności za zakup obejmującej zapłatę za towar i koszty transportu i dostawy.
 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zakup:
  1. przelewem – w drodze bezpośredniego przelewu bankowego na rachunek Sklepu wskazany na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta. Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na wskazany przez Klienta adres po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
  2. za pomocą płatności on-line – w drodze  ePrzelewu (Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK),  ePłatności (Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.) lub płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) realizowanych za pośrednictwem systemu rozliczeniowego eCard lub PayPal,
  3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 3. Dowodem zakupu jest faktura VAT dostarczana z przesyłką lub na adres e-mail podany przy rejestracji lub przesyłana na życzenie Klienta pod wskazany adres .

IV. WYSYŁKA TOWARU

 1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych działających na obszarze Polski i Europy (np. Poczty Polskiej lub firm kurierskich).
 2. Wyboru firmy wysyłkowej dokonuje Klient w formularzu zamówienia lub w drodze indywidualnych uzgodnień uzasadnionych szczególnymi wymaganiami.
 3. Koszt przesyłki jest zależny od sposobu dostawy, miejsca przeznaczenia i ilości zamawianych produktów.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia i opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych. Ryzyko  przechodzi na kupującego z chwilą wydania rzeczy  kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.  

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wad fabrycznych Klientowi przysługuje prawo reklamowania towaru według procedury reklamacyjnej Sklepu.
 2. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT) oraz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego następujące dane: 
  1. numer Klienta,
  2. dokładny adres,
  3. nazwę, numery referencyjne, ilość produktów, które są reklamowane,
  4. szczegółowo opisany powód reklamacji,
  5. numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy przelewem.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przez sklep. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin rozstrzygnięcia reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego jest przesyłana na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji nie są przyjmowane przesyłki z reklamowanym towarem wysłane bez uzgodnienia na adres Sklepu.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Klient na własny koszt przesyła wadliwy produkt na adres wskazany w rozstrzygnięciu. Sklep dokonuje usunięcia niezgodności towaru z umową lub wymiany na pełnowartościowy egzemplarz i na własny koszt przesyła Klientowi, a jeśli jest to niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, dokonuje zwrotu ceny towaru.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient otrzymuje szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta mogące powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, zgodnie z  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwrot jest możliwy pod warunkiem, że nabyty produkt nie był używany, nie został zdemontowany, ani w żaden sposób zniszczony i znajduje się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Produkt zakupiony jako komplet, należy odesłać w całości. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 4. Zwroty rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT) oraz pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane:
  1. numer Klienta,
  2. dokładny adres,
  3. nazwę, numery, ilość produktów podlegających zwrotowi,
  4. powód zwrotu oraz informację na temat stanu produktu i opakowania,
  5. numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy przelewem.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zabezpieczenia i zwrotu towaru. Poniesione koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Przesyłki wysłane bez uzgodnienia na adres Sklepu nie są przyjmowane.
 6. Po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego towaru w terminie 14 dni sklep zwraca nabywcy kwotę stanowiącą równowartość ceny zakupu. Jeżeli zwrot pełnej ceny zakupu jest niemożliwy ze względu na stwierdzone oznaki użytkowania lub uszkodzenie pomniejszające wartość handlową produktu, sklep przekazuje nabywcy informację o stwierdzonym ubytku wartości zwracanego towaru.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy DGBH Group z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sztabowa 78A-12, 53-310 Wrocław.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności handlowej firmy, prowadzenia własnych akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić na adres firmy.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści i materiały graficzne użyte w związku z działalnością Sklepu podlegają ochronie prawnej.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności logotypów, zdjęć i opisów towarów, bez pisemnej zgody Sklepu.

IX. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie złożenia zamówienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie podlega regulacjom prawa polskiego, w szczególności przepisom ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Zawartość strony www.decortis.com ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl